afbeelding informatie

Privacy statement

Klik hier om het privacy statement van badmintonclub ‘t Veertje in PDF te lezen of uit te printen.

 

 

Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van BCBV ‘t Veertje, gevestigd te Boekel, hierna te noemen: de Vereniging.

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@bcveertje.nl

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Administratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • geboortedatum
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Penningmeester
 • Voorzitter
Calamiteiten
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geboortedatum
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is
 • Trainer (aangewezen door bestuur)
 • Bestuur
(Jeugd)activiteiten en versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geboortedatum
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is
 • Commissie’s

 

Opgave Competitie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geboortedatum
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de Competitie
 • Competitieleider
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geboortedatum
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.
 • Feestcommissie

 

 

 

 


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Beeldmateriaal en media

De Vereniging hanteert onderstaand protocol voor het plaatsen van beeldmateriaal zoals foto’s en video’s op de website, social media zoals bijvoorbeeld facebook en lokale media zoals bijvoorbeeld Weekblad Boekel & Venhorst.

 

 • De Vereniging beheert de website www.bcveertje.nl Deze website heeft tot doel informatie te verstrekken over de vereniging, de trainingen, aankondiging activiteiten en verslag van activiteiten. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden.
 • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij de Vereniging. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging.
 • Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd of waaraan leden van de vereniging deelnemen mogen en kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden.  Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn: a) Trainigen b) Door de vereniging georgansieerde evenementen als bijv. clubkampioenschappen, carnaval c) Door derden georganiseerde evenementen waar een aantal leden deelneemt. d) wedstrijden (competitie) en toernooien e) overige verenigingsactiviteiten.
 • Het is niet toegestaan foto’s en/of videoopnames te maken in de kleedruimten.
 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;
 • Er worden geen foto’s van individuele kinderen geplaatst op de website van de Vereniging, als de ouders/verzorgers hier tegen bezwaar hebben gemaakt. Bij voorkeur worden alleen foto’s plaatsen waarop minimaal twee à drie kinderen te zien zijn.
 • Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld en het een persoon uit het eigen gezin betreft, gelden geen nadere bepalingen. De Vereniging aanvaard geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.
 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website, social media en/of lokale media wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht
 • Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden filmopnames en foto’s te maken van zijn/haar team omwille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de trainer en/of coach aangewezen personen. Gedeelten van de opnamen kunnen echter gebruikt worden voor de website.
 • In alle andere gevallen van foto- en video-opnames dient goedkeuring te worden verkregen van het bestuur van de vereniging.
 • Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur.
 • Als ouder/verzorger problemen heeft met het gebruik van beeldmateriaal, dan zal in overleg met deze persoon besloten worden dit beeldmateriaal te verwijderen;
 • Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal, dan wel beeldmateriaal van hun kind(eren), dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Dit bezwaar wordt in de ledenadministratie opgenomen, zodat hiermee vervolgens rekening gehouden kan worden. Dit bezwaar kan altijd weer worden herroepen.
 • Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een functie voor de Vereniging, zoals leden van bestuur en begeleiders en trainers.
 • Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de Verenigingswebsite, facebook-pagina en andere eigen social media.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Bart Peters (voorzitter)

E-mail:                          privacy@bcveertje.nl

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Mei 2018